مهدی صمدانی سه شنبه 16 مرداد 1397 07:36 ب.ظ نظرات ()

;Just because I can not speak 
.It doesn't mean I cannot hear

Dementia and Alzheimer's


فقط به دلیل اینکه نمی توانم صحبت کنم؛
به این معنی نیست که نمی توانم بشنوم.

فرسایش مغز(دمانس Dementia)

با عزیزان خود در هر فرصت صحبت کنید. 
رفتارتان باید آنگونه باشد که انگار آنها در صحبت با شما شریکند. 
از تاثیر این کار بر عزیزتان و خودتان شگفت زده خواهید شد.