مهدی صمدانی جمعه 20 مهر 1397 01:06 ب.ظ نظرات ()  You can't live a perfect day 
without doing something for someone 
who will never be able to repay you 

برای بدست آوردن یک روز کامل در زندگی،
باید برای کسی که هرگز نخواهد توانست
محبت شما را جبران نماید، کاری انجام دهید