مهدی صمدانی پنجشنبه 26 مهر 1397 06:43 ب.ظ نظرات ()When you forget I will remember for us both
When you get lost I will find you
When you are sad I will be sad with you
When the fear comes I will comfort you
When you cry I will dry your tears
When you lash out at me I will not be angry
When you repeat I will have patience
When you forget my name I will understand
When you can not eat I will feed you
When your legs fail I will carry you
When you long for home I will be your safe place
When your journey is ending I will be by your side
,I will love you for eternityوقتی که فراموش کنی من برای هردو مان بیاد خواهم آورد
وقتی که راه را گم کنی من پیدایت خواهم کرد
وقتی که دلتنگ باشی من هم با تو اندوهناک خواهم بود
وقتی که ترس بر تو مستولی شود من به تو دلداری خواهم داد
وقتی که گریه کنی من اشکهایت را پاک خواهم کرد
وقتی که بمن پرخاش کنی من عصبانی نخواهم شد
وقتی که مطلبی را تکرار کنی من شکیبا خواهم بود 
وقتی که نامم را فراموش کنی من درک خواهم کرد
وقتی که نتوانی غذا بخوری من به تو غذا خواهم خوراند
وقتی که زانوهایت از رمق بیفتند من تو را بدوش خواهم گرفت
وقتی که میخواهی بخانه خودت بروی من مکان امن تو خواهم بود
وقتی که سفرت رو به پایان است من در کنار تو خواهم بود
من تو را جاودانه دوست خواهم داشت


خانم میشل د سوسیو یکی از نویسندگان وبسایت agingcare است. سایر نوشته های او را می توانید در آدرس زیر مطالعه نمایید: