مهدی صمدانی چهارشنبه 16 خرداد 1397 08:45 ب.ظ نظرات ()

این مطلب را از آرشیو پرسش و پاسخ دردآشنا برایتان باز پخش می کنم. 


#راهکارها

جواب آری و خیر

با درود،

بیماران مبتلا به فرسایش مغز، پرسشهایی را که جواب بلی یا نه طلب می کنند، در حدود 70% موارد با نه پاسخ می دهند. چرا؟

این پرسش درتالار گفتگوی بین المللی دیگری که عضو هستم مطرح شده بود. بسیاری از اعضا این نوع پاسخ دادن عزیز خود را تایید کردند. نتیجه پایان گفتگو را برایتان بیان می کنم.

جواب نه بیمار، یک نوع حفظ وضعیت موجود است. او با این جواب کوشش می کند این وضع تغییر نکند، در نتیجه با حالت غیر منتظره ای رو برو نشود، و در تعامل با آن “کم نیاورد”.

دلیل دیگر نه گفتن بیمار ممکن است ممکن است این باشد که او فکر و ذهنش در گیر مسئله دیگری بجز پرسش مراقب است و درجریان صحبت مراقب قرار ندارد. با یک جواب نه مسئله را از خود دور می کند. او بزبان بی زبانی می گوید “آسایش وآرامش من را بهم نزنید”.

روی دیگر سکه پاسخهای مراقبت کننده است. با فرو افتادن پرده “رفتار درست و نادرست” از نظر بیمار، هر چه که او می خواهد همان لحظه باید انجام گیرد. مثلا برویم خرید، بستنی می خواهم، به دیدن خواهرم برویم و غیره. پاسخ مراقبین با تجربه به این نوع درخواستها پیوسته با بلی یا آری شروع می شود. مثلا آری نهار که خوردیم به منزل خواهرتان می رویم. یا بله پس از گردش در پارک سر راه بستنی میخریم.

یک اشتباه مراقب کم تجربه و پاسخ “نه بستنی نداریم” کافی است که با عکس العمل پرخاشگری و اظطراب بیمار روبرو شود و برای همیشه یادآور این راهکار باشد که پاسخ نه به هیچوجه با حال و هوای عزیزش سازگاری ندارد.


.